1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.     Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia kursów językowych online (przez Skype) w szkole językowej Medius Work & Consulting Sp. z o.o. zwana w dalszej części Szkołą.
1.2.      Szkoła prowadzi indywidualne i grupowe kursy językowe( niemiecki online) ramach świadczonych przez firmę usług językowych.
1.3.       Każdy słuchacz szkoły Medius Work & Consulting Sp. z o.o. zwany dalej Uczniem, ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie nauki w Szkole jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.
1.4.       W ramach wykupionego przez ucznia kursu językowego Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanego lektora w celu realizacji zajęć.

2. ZAPISY NA KURS

2.1.       W celu zapisania się na kurs należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
2.2.        Terminy zajęć są ustalane przed rozpoczęciem nauki i są one niezmienne. Istnieje możliwość skorzystania z opcji rozszerzonej w postaci elastycznych (zmiennych) terminów spotkań z lektorem  za dodatkową opłatą. W przypadku zajęć w trybie elastycznym Biuro ustala z uczniem pierwszą godzinę zajęć, a kolejne ustalane są indywidualnie z lektorem. Zajęcia w trybie elastycznym odbywają się od poniedziałku do niedzieli.
2.3.       Jednostka lekcyjna trwa 45 lub 60 minut w zależności od wykupionego planu lekcji. W kursach grupowych lekcje mogą trwać 90 lub 120 minut.
2.4.       Potwierdzeniem zapisania się na kurs jest dokonanie wpłaty za kurs przelewem na konto szkoły lub kartą kredytową/płatniczą w systemie VISA lub Mastercard.

3. REALIZACJA ZAJĘĆ

3.1.   Okres ważności pakietów. Kursy językowe muszą zostać zrealizowane w określonym terminie. W przypadku uzasadnionej nieobecności lektora na zajęciach kurs może zostać wydłużony w czasie. Należy w tym celu niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i powiadomić o zaistniałej sytuacji.
3.2.   W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach pieniądze nie są zwracane.
3.3.   Certyfikat. Uczeń ma możliwość otrzymania od Szkoły certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego.

4. REKLAMACJE

4.1.   Wszelkie wnioski o zwroty i reklamacje należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Medius Work & Consulting Sp. z o.o.reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email ucznia,
·        dokładny opis reklamacji,
·        uzasadnienie.
4.2. W wypadku problemów technicznych po stronie ucznia, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć następuje strata lekcji bez możliwości reklamacji.
4.3. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Szkoły uniemożliwiających odbycie zaplanowanych zajęć, Uczeń ma prawo otrzymać dodatkowe lekcje odpowiadające liczby nieodbytych z przyczyn technicznych zajęć.
4.4. W przypadku nieobecności lektora na wyznaczonej lekcji, lekcja nie przepada i można ją odbyć w dowolnym terminie. Reklamację o nieobecności lektora należy zgłosić w Biurze szkoły za pomocą e-mail lub telefonicznie.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1.   Szkoła Medius Work & Consulting Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
5.2.   Aktualne informacje o opcjach dodatkowych do kursów językowych online oferowanych przez szkołę Medius Work & Consulting Sp. z o.o. można znaleźć w cenniku na stronie Medius Work & Consulting Sp. z o.o.
5.3.   Dokonanie opłaty za kurs jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień regulaminu kursów. Aktualny regulamin kursu jest dostępny na stronie internetowej Medius Work & Consulting Sp. z o.o.
5.4.   Żadne dane klientów szkoły Medius Work & Consulting Sp. z o.o. nie zostaną udostępnione innym podmiotom w jakichkolwiek celach.
5.5. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. Szczegółowe informacje o treści i zakresie przetwarzanych danych znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://medius-work.com/pl/kursy-jezykowe. Administratorem danych jest firma Medius Work & Consulting Sp. z o.o. z siedzibą na ulicy Michałowicza 12 w Bielsku-Białej.